Protein / 100 g
88,6 g
Kohlenhydrate / 100 g
2,7 g
Fett / 100 g
0,3 g
natural Vanillin
Protein / 100 g
87,5 g
Kohlenhydrate / 100 g
0,5 g
Fett / 100 g
0,2 g
Ananas
Protein / 100 g
86,5 g
Kohlenhydrate / 100 g
1,0 g
Fett / 100 g
1,1 g
Vanille
Protein / 100 g
85,0 g
Kohlenhydrate / 100 g
3,2 g
Fett / 100 g
0,7 g
Vanilla
Protein / 100 g
83,4 g
Kohlenhydrate / 100 g
3,6 g
Fett / 100 g
0,8 g
Vanille
Protein / 100 g
82,0 g
Kohlenhydrate / 100 g
7,6 g
Fett / 100 g
0,4 g
Gourmet Vanilla
Protein / 100 g
80,0 g
Kohlenhydrate / 100 g
8,0 g
Fett / 100 g
4,0 g
Vanilla