Protein / 100 g
78,0 g
Kohlenhydrate / 100 g
1,5 g
Fett / 100 g
5,0 g
Vanilla Ice Cream