Protein / 100 g
84,2 g
Kohlenhydrate / 100 g
3,0 g
Fett / 100 g
1,6 g
Vanilla Passion
Protein / 100 g
77,2 g
Kohlenhydrate / 100 g
4,1 g
Fett / 100 g
4,7 g
Vanille-Eiscreme