Protein / 100 g
80,0 g
Kohlenhydrate / 100 g
4,1 g
Fett / 100 g
1,6 g
Vanilla